Kalendarium II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni Katowice

Kalendarium II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni „Katowice”

8.2012   
Ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji zagospodarowania części północnej kwartału Muzeum

 

12.2012  
Zakończenie prac nad koncepcją zagospodarowania części północnej kwartału Muzeum

 

3.2013  
Rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków finansowych na realizację II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni „Katowice”

 

4.2013  
Uzyskanie pozwolenia na budowę parkingu naziemnego

 

5.2013 
Prezentacja koncepcji zagospodarowania północnej części terenu byłej kopalni „Katowice” na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskanie pozytywnej oceny prac projektowych oraz rekomendacji dla adaptacji budynków stolarni i łaźni głównej oraz budowy parkingu

 

9.2013 
Uzyskanie pozwolenia na rewitalizację i adaptację budynku dawnej stolarni do funkcji muzealno-dydaktycznych Muzeum Śląskiego

 

9.2013  
Uzyskanie pozwolenia na adaptację łaźni głównej na budynek o funkcjach muzealnych

 

9.2013
Nawiązanie współpracy partnerskiej w celu realizacji projektu z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego, niezależną instytucją non profit zajmującą się konserwacją i zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

 

9.2013  
Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji zabytkowych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni „Katowice” do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014

 

12.2013  
Zakończenie z pozytywnym wynikiem oceny formalnej projektów złożonych do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

 

1.2014  
Złożenie odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego


6.2014  
Zakończenie procedury odwoławczej i uzyskanie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu Rewitalizacja zabytkowych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014

 

7.2014  
Podpisanie umowy partnerskiej z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego

 

9.2014  
Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Muzeum Śląskim a operatorem Programu – Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na realizację projektu

 

1.2015
Zakończenie postepowania przetargowego i podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami rewitalizacyjnymi

 

4.2015

Zakończenie postepowania przetargowego i podpisanie umowy z Generelnym Wykonawcą - firmą Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach

 

7.2015
Zakończenie dostaw sprzętu i wyposażenia do pracowni digitalizacji na potrzeby prac związanych z digitalizacją najcenniejszych zbiorów Muzeum Śląskiego

 

12.2015
Wykonanie konserwacji zabytkowych maszyn stolarskich, które prezentowane będą w budynku dawnej stolarni

 

6.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej wystawy czasowej w łaźni głównej pt. „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”

 

7.2016

Opracowanie koncepcji wystawy stalej w budynku dawnej stolarni pt. „Na tropie Tomka”

 

20.4.2017

Udostępnienie wystawy "Na tropie Tomka" dla zwiedzających. Więcej o wystawie>>>