Kalendarium budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego

1984
Przekazanie przez Miasto Katowice hotelu przy Al. Korfantego na siedzibę Muzeum Śląskiego.

1986
Ogłoszenie II konkursu na budowę Nowego Gmachu Muzeum śląskiego - zwycięzcą został Jan Fischer, prace projektowe trwały do 1990 r.

Zapewnienie przez Miasto Katowice gruntu przy ul. Ceglanej na siedzibę Nowego Muzeum Śląskiego, formalna darowizna gruntu przez Miasto Katowice w 2002 r.

2004
30 grudnia
  - Podpisanie porozumienia w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ceglanej dla budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach na działki po byłej kopalni KWK "Katowice" zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Muzeum Śląskim w Katowicach

2005
Przekazanie terenu dawnej kopalni Katowice pod budowę Muzeum Śląskiego. Pozyskanie dla muzeum terenu byłej kopalni Węgla Kamiennego "Katowice", otworzyło drogę dla prac przedprojektowych i projektowych budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w lokalizacji na poprzemysłowych terenach w centrum Katowic.

2006
19 września
- Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 wraz z listą projektów o znaczeniu regionalnym do realizacji z funduszy europejskich, w tym na liście dużych projektów przedkładanej Komisji Europejskiej jest: "Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach"

30 października - Ogłoszenie międzynarodowego konkursu realizacyjnego, jednoetapowego, z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego, na wykonanie koncepcji architektonicznej głównego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2 listopada - Podpisanie Porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim.

2007
15 czerwiec
– ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego, zwycięzcą konkursu została austriacka pracownia projektowa Riegler Riewe Architekten ZT-Ges.m.b.H z Grazu
listopad - Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2008 
luty
-  Zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego z Riewe Riegler Architekten z Grazu - laureatem pierwszej nagrody w konkursie i rozpoczęcie projektowania

kwiecień - Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu, firmą ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy, który realizuje i kontroluje przebieg prac projektowych pod kątem formalno-prawnym w zastępstwie Muzeum Śląskiego jako głównego Inwestora.

czerwiec - Przekazanie przez projektantów całości dokumentacji pokonkursowej, zawierającą szczegółowe rozwiązania technologiczno-materiałowe, projekt pokonkursowy zagospodarowania terenu objętego konkursem oraz projekty infrastrukturalne.
lipiec - podpisanie umowy ramowej pomiędzy Beneficjentem a Województwem Śląskim

2009
maj
- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji
wrzesień - uzyskanie pozwolenia na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego
wrzesień - opracowanie i złożenie Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego do oceny przez Urząd Marszałkowski – Wydział Rozwoju Regionalnego z jednoczesnym przekazaniem dokumentacji do weryfikacji przez Inicjatywę Jaspers
listopad  - złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego dla projektu z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
grudzień - zakończenie oceny formalnej i merytoryczno technicznej projektu przez Komisję Oceny Projektów oraz zatwierdzenie pozytywnej oceny przez Zarząd Województwa Śląskiego
2010
luty -
otrzymanie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania dla projektu  w wysokości 2,3 mln zł
marzec - zakończenie prac projektowych i ostateczne zatwierdzenie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej
kwiecień  - zakończenie oceny projektu przez Jaspers i przekazanie ostatecznej wersji Completion Note
kwiecień - Ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór generalnego wykonawcy robót.
sierpień - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Muzeum Śląskim a Województwem Śląskim.
grudzień - Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór generalnego wykonawcy, którym zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex S.A. z Warszawy i Ferrovial Agroman S.A. z Madrytu.
maj  - opracowanie i złożenie „dużego” wniosku aplikacyjnego do oceny przez Komisję Europejską
maj  - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sierpień - podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim
grudzień – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na I etap robót przygotowawczych pod budowę nowego Muzeum Śląskiego

2011
luty – podpisanie umowy z wykonawcą robót przygotowawczych – firmą Budostal-8 z Krakowa
marzec – maj – realizacja I etapu robót przygotowawczych w zakres których wchodzą wyburzenia obiektów kolidujących z nowym gmachem, przekładki i budowa sieci, budowa murów oporowych na potrzeby drogi przeciwpożarowej
25 maj – uzyskanie ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania dla Projektu
czerwiec – uruchomienie przekazu z kamery on-line, w witrynie www.muzeumslaskie.pl rejestrującej prace na terenie budowy
7 czerwca - Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego
5 lipiec – przekazanie Wykonawcy Placu Budowy oraz uroczyste „wbicie łopaty”  na terenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego, planowane zakończenie budowy – marzec 2013

2012
październik – wyłonienie w ramach postępowania konkursowego autora scenariusza wystawy stałej poświęconej historii Górnego Śląska - firmy AdVenture z Katowic. Więcej o konkursie >>>.

2013
czerwiec – zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego przez Generalnego Wykonawcę, zgłoszenie obiektu do odbiorów technicznych
czerwiec –sierpień – procedury odbiorowe zakończone wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót 
sierpień  – zakończenie II etapu robót przygotowawczych (sieci i przyłącza zewnętrzne, droga pożarowa, adaptacja dawnego Warsztatu Elektryków)
sierpień – podpisanie umowy na wykonanie projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska, rozpoczęcie prac projektowych
wrzesień –  grudzień – próby eksploatacyjne, odbiory zewnętrznych instytucji oraz usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów wewnątrz obiektów

2014
styczeń
– przejęcie obiektu od Generalnego Wykonawcy do użytkowania przez Muzeum Śląskie
marzec   – rozpoczęcie przenoszenia Działów Muzeum do nowej siedziby (zwłaszcza Centrum Scenografii Polskiej) i wyposażania obiektu,
czerwiec – zakończenie prac projektowych przy wystawie stałej historii Górnego Śląska
II połowa – rozpoczęcie realizacji wystawy stałej historii Górnego Śląska

26 czerwca 2015 roku – otwarcie nowej siedziby dla zwiedzających

 "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?